Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 1(2) (2012): Jak odnieść sukces w nauce?

Metoda i znaczenie w badaniach ankietowych. Przypadek badań nad postawami wobec Żydów

 • Antoni Sułek
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.2.9
Przesłane
9 czerwca 2020
Opublikowane
01-04-2012

Abstrakt

Podręczniki metodologii badań sondażowych uczą pobierać reprezentacyjne próby, układać pytania, zadawać je respondentom oraz zliczać i analizować odpowiedzi. Nie ma natomiast podręczników interpretacji odpowiedzi, określenia znaczenia uzyskanych wyników, odnoszenia ich do pojęć, które konstruują doświadczenie. Można się tego uczyć, analizując przypadki badań i interpretacji. W pracy pokazano problemy określania znaczenia wyników badań ankietowych. Wykorzystano prowadzone w Polsce w latach 1967–2011 badania nad postawami wobec Żydów. Rozważono kolejno znaczenie występującego w kwestionariuszach sondażowych słowa „Żydzi”, problemy z określaniem znaczenia pytań i odpowiedzi numerycznych, pytań o postawy – sympatię i niechęć, bliskość i dystans, odpowiedzi wyrażających przekonania o władzy Żydów oraz problem znaczenia pytań i odpowiedzi w międzykrajowych badaniach porównawczych.

Bibliografia

 1. ADL. 2009. Attitudes toward Jews in Seven European Countries, raport z badania. URL=www.adl.org; dostęp: 20.06.2011.
 2. AJC. 2005. Thinking about the Holocaust 60 Years Later. A Multinational Public- Opinion Survey, raport z badania. URL=www.ajc.org; dostęp: 20.06.2011.
 3. Ajdukiewicz, Kazimierz. 1965. Logika pragmatyczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 4. Bergmann, Werner. 2008. Anti-Semitic attitudes in Europe: a comparative perspective. „Journal of Social Issues” 64, 2, s. 343–362.
 5. Bilewicz, Michał, Krzemiński, Ireneusz. 2010. Anti-Semitism in Poland and Ukraine: The belief in Jewish control as a mechanism of scapegoating. „International Journal of Conflict and Violence” 4, 2, s. 234–243.
 6. Cherry, Robert, Orla-Bukowska, Annamaria (red.). 2008. Polacy i Żydzi – kwestia otwarta. Warszawa: Więź. CBOS. 1994. Stosunek Polaków do przedstawicieli mniejszości narodowych mieszkających w Polsce, komunikat z badania.
 7. CBOS. 1997. Żydzi i Polacy w opiniach społeczeństwa, komunikat z badania.
 8. CBOS. 1999. Stosunek do mniejszości narodowych, komunikat z badania.
 9. CBOS. 2011. Stosunek Polaków do innych narodów, komunikat z badania.
 10. Czapiński, Janusz. 2011. Kapitał społeczny. W: Janusz Czapiński, Tomasz Panek (red.). Diagnoza Społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, s. 285-293.
 11. Datner-Śpiewak, Helena. 1996. Struktura i wyznaczniki postaw antysemickich. W: Ireneusz Krzemiński (red.). Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania ankietowego. Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 27–64.
 12. Domański, Henryk, Przybysz, Dariusz. 2007. Homogamia małżeńska a hierarchie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 13. Gebert, Konstanty. 1997. Tożsamości Żydów w Polsce: „nowa”, „dawna” i „wysnuta z wyobraźni”. „Polis” 3, s. 45–49.
 14. Golub, Jennifer, Cohen, Renae. 1995. Knowledge and Remembrance of the Holocaust in Poland. New York: American Jewish Committee.
 15. Gross, Jan T. 2006. Fear. Anti-Semitism in Poland after Auschwitz. An Essay in Historical Interpretation. New York: Random House.
 16. Herda, Daniel. 2010. How many immigrants? Foreign-born population innumeracy in Europe. „Public Opinion Quarterly” 74, 4, s. 674–695.
 17. History of the Jews in Poland. 2011. http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Jews_in_Poland 2; dostęp: 06.2011.
 18. Hurwic-Nowakowska, Irena. 1996. Żydzi polscy (1947–1950). Analiza więzi społecznej ludności żydowskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 19. Jasińska-Kania, Aleksandra. 1992. Zmiany stosunku Polaków do różnych narodów i państw. W: Bliscy i dalecy. Warszawa: Instytut Socjologii UW, s. 219–246.
 20. Jowell, Roger. 1998. How comparative is comparative research? „American Behavioral Scientist” 42, 2, s. 168–177.
 21. Karmasin, Fritz. 1992. Austrian Attitudes toward Jews, Israel, and the Holocaust. New York: American Jewish Committee.
 22. Kłoskowska, Antonina. 1996. Kultury narodowe u korzeni. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Kofta, Mirosław. 2001. Stereotyp spiskowy jako centralny składnik antysemityzmu. W: Mirosław Kofta, Aleksandra Jasińska-Kania (red.). Stereotypy i uprzedzenia. Uwarunkowania psychologiczne i kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 274–296.
 24. Krzemiński, Ireneusz (red.). 1996. Czy Polacy są antysemitami? Wyniki badania ankietowego. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 25. Krzemiński, Ireneusz. 2004. O Żydach i antysemityzmie po 10 latach. W: Ireneusz Krzemiński (red.). Antysemityzm w Polsce i na Ukrainie. Raport z badań. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 13–168.
 26. Kucia, Marek (red) 2011. Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 27. Lewis, Bernard. 1972. Narodziny nowoczesnej Turcji. Tłum. Kazimierz Dorosz. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 28. Matywiecki, Piotr. 2010. Dwa oddechy. Szkice o tożsamości żydowskiej i chrześcijańskiej. Warszawa: Więź.
 29. Merton, Robert K. 1987. Three fragments from a sociologist’s notebooks: establishing the phenomenon, specified ignorance, and strategic research materials. „Annual Review of Sociology” 13, s. 1–28.
 30. Nowak, Stefan. 1962. Correlational approach to the control of meaning of attitudinal variables in cross-cultural surveys. „Polish Sociological Bulletin” 3–4, s. 15–27.
 31. Nowak, Stefan. 1965. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 32. Nowak, Stefan. 1977. The strategy of cross-national research for the development of social Theory. W: A. Szalai, R. Petrella (ed.). Cross-national Comparative Survey Research: Theory and Practice. Oxford: Pergamon, s. 3–47.
 33. Nowakowska, Irena. 1991. Postawy społeczne pracowników nauki. „Zagadnienia Naukoznawstwa” 3–4, s. 387–412.
 34. Nowicka, Ewa (red.). 1990. Swoi i obcy. Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 35. OBOP. 1989. Stosunek do Niemców i Żydów w badaniach OBOP, 1989, komunikat z badania.
 36. OBOP. 1998. Pamięć po PZPR. W pięćdziesiątą rocznicę powstania Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, komunikat z badania.
 37. Osgood, Charles E. 1967. On the strategy of cross-national research into subjective culture. „Social Science Information” 6, 1, s. 5–37.
 38. Ossowski, Stanisław. 1967. O osobliwościach nauk społecznych (1962). W: S. Ossowski. Dzieła. T. 4: O nauce. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 39. Page, Benjamin I., Shapiro, Robert Y. 1992. The Rational Public. Fifty Years of Trends in Americans’ Policy Preferences. Chicago: University of Chicago Press.
 40. Paulos, John A. 1988. Innumeracy. Mathematical Illiteracy and its Consequences. New York: Hill and Wang.
 41. Przeworski, Adam, Teune, Henry. 1970. The Logic of Comparative Social Inquiry. New York: Wiley.
 42. Ratzinger, Joseph (Benedykt XIV). 2011. Jezus z Nazaretu. Cz. 2. Od wjazdu do Jerozolimy do Zmartwychwstania. Tłum. Wiesław Szymona. Kielce: Jedność.
 43. Robin, Regine. 1980. Badanie pól semantycznych: doświadczenia Ośrodka Leksykologii Politycznej w Saint-Cloud. W: Michał Głowiński (red.). Język i społeczeństwo. Warszawa: Czytelnik, s. 252–281.
 44. Rogers, Andrei.1995. Combatting demographic innumeracy with social accounting principles: heterogeneity, selection, and the dynamics of interdependent populations. W: G.eoffrey J. D. Hewings i Moss Madden (ed.). Social and Demographic Accountings, Cambridge: Cambridge University Press, s. 180–194.
 45. Ryszka, Franciszek, Jasińska-Kania, Aleksandra. 1992. Antysemityzm polski. Szkic do opisu i diagnozy. W: Bliscy i dalecy. Warszawa: Instytut Socjologii UW. s. 167–199.
 46. Schuman, Howard. 2008. Method and Meaning in Polls and Surveys. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 47. Smith, Tom W. 1992. Changing racial labels: from ‘colored’ to ‘Negro’ to ‘blacks’ to ‘African American’. „Public Opinion Quarterly” 56, 4, s. 496–514.
 48. Smith, Tom W. 1994. Anti-Semitism in Contemporary America. New York: American Jewish Committee.
 49. Stanowski, Adam. 1969. Odpowiedzi autoidentyfikacyjne jako wskaźniki postaw wobec religii. Niepublikowana praca doktorska. Biblioteka Wydziału Filozofii i Socjologii UW.
 50. Strabac, Zan. 2011. It is the eyes and not the size that matters. The real and perceived size of immigrant populations and anti-immigrant prejudice in Western Europe. „European Societies” 13, 3, s. 559–582.
 51. Suchman, Stanley, Bradburn, Norman M., Schwarz, Norbert. 1996. Thinking about Answers. The Application of Cognitive Processes to Survey Methodology. San Francisco: Jossey-Bass.
 52. Sułek, Antoni. 2001. „Ilu Żydów jest w Polsce?” Eksperymentalne stadium wpływu skali na odpowiedzi ankietowe. W: Antoni Sułek. Sondaż polski. Przygarść rozpraw o badaniach ankietowych. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN/Instytut Socjologii UW, s. 175–187.
 53. Sułek, Antoni. 2002. Od mobilizacji do nie-reprezentacji: PZPR w świetle statystyki własnej (1990). W: Antoni Sułek. Ogród metodologii socjologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, s. 148–162.
 54. Sułek, Antoni. 2011. Zwykli Polacy patrzą na Żydów. Postawy społeczeństwa polskiego wobec Żydów w świetle badań sondażowych (1967–2008). W: Feliks Tych, Maria Garbowska-Adamczyk (red.). Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Żydowski Instytut Historyczny, s. 853–888.
 55. Sułek, Antoni. W druku. „Władza Żydów” i słabnąca władza stereotypu. Eksperymentalne badanie wzdłuż czasu. W: Kaja Kaźmierska, Renata Dopierała (red.), Tożsamość, stereotypy, nowoczesność. Kraków: Nomos.
 56. TNS OBOP. 2008. Efekt „Strachu”, komunikat z badania.
 57. TNS OBOP. 2010. O „wpływie Żydów” w Polsce, 2002–2010, komunikat z badania.
 58. TNS OBOP. 2011. Struktura etniczna w społecznej świadomości, komunikat z badania.
 59. Tokarska-Bakir, Joanna. 2011. How to exit the conspiracy of silence? Social sciences facing the Polish-Jewish relations. “East European Politics and Societies” 25, 1, s. 129–152.
 60. Tourangeau, Roger, Rips, Lance J., Rasinski, Kenneth. 2000. The Psychology of Survey Response. Cambridge: Cambridge University Press.
 61. Weil, Frederick D. 1985. The variable effects of education on liberal attitudes: A comparative-historical analysis of anti-Semitism using public opinion survey data. „American Sociological Review” 56, 4, s. 458–474.
 62. Weil, Frederick D. 1987. The extent and structure of anti-Semitism in Western populations since the Holocaust. W: Helen Fein (ed.). The Persisting Question; Sociological Perspectives and Social Contexts of Modern Antisemitism. T. 1. Berlin: de Gruyter, s. 164–189.
 63. Wilska-Duszyńska, Barbara. 1975. Postawy etniczne a niektóre elementy studenckiego systemu wartości. Warszawa: Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego.
 64. Wisse, Ruth R. 1987. Poland’s Jewish ghosts. „Commentary” 83, 1, s. 25–33.
 65. Zaller, John R. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. Cambridge: Cambridge University Press.

Downloads

Download data is not yet available.

Podobne artykuły

1 2 3 4 5 > >> 

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.