Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Polityka wydawnicza

„Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych). Przyjmujemy również recenzje książek zarówno polskich, jak i zagranicznych, opublikowanych w ciągu ostatnich 2 lat.

Opłaty

„Stan Rzeczy” nie pobiera od autorów żadnych opłat za zgłaszanie artykułów i publikowanie ich na łamach pisma.

Otwarty dostęp

„Stan Rzeczy” jest czasopismem publikowanym w otwartym dostępie. Wydawca zapewnia bezpłatny dostęp do pełnych treści każdego numeru, bez opóźnień i bez barier technicznych, w tym bez konieczności logowania się.

Prawa autorskie

Autorzy zachowują prawa majątkowe do swoich artykułów (© Autor) i udzielają Wydawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publikację artykułu.

Artykuły są publikowane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 (CC BY 4.0). Treść licencji jest dostępna pod adresem https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl.

Licencja Creative Commons 

Licencja ta pozwala na kopiowanie, rozpowszechnianie i adaptowanie opublikowanych treści pod warunkiem oznaczenia autorstwa. Utwór należy odpowiednio oznaczyć, podać link do licencji i wskazać jeśli zostały dokonane w nim zmiany.

Repozytoria i archiwizacja

„Stan Rzeczy” wyraża zgodę i zachęca autorów do zamieszczania artykułów w wersji preprint, postprint oraz ostatecznej wersji opublikowanej w czasopiśmie na prywatnych stronach internetowych oraz w otwartych repozytoriach instytucjonalnych, przy podaniu informacji o publikacji artykułu w „Stanie Rzeczy”.

Czasopismo jest archiwizowane w Bibliotece Narodowej, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej.