Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Redakcja

dr Jakub Bazyli Motrenko

Redaktor Naczelny | jakub.motrenko@stanrzeczy.edu.pl

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski                                      

Filozof, socjolog, adiunkt w Instytucie Socjologii UW. Autor rozprawy doktorskiej nt. przełomu antypozytywistycznego w polskiej socjologii wyróżnionej nagrodą Prezesa Rady Ministrów. Jego zainteresowania naukowe sytuują się na styku filozofii i socjologii nauki oraz historii socjologii. Ostatnio opublikował rozdział Discovering Solidarity: Research on Solidarity as a Case of a That-What Discovery (Springer 2019).

 

dr Karolina J. Dudek

Zastępca Redaktora Naczelnego | karolina.dudek@stanrzeczy.edu.pl

Akademia Leona Koźmińskiego

Doktorat obroniła w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2013–2015 realizowała projekt „Tworzenie przestrzeni biura. Narracje, obrazy, wyobrażenia” w IFiS PAN, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki. Brała także udział w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, w Instytucie Socjologii UW oraz w Akademii Leona Koźmińskiego. Autorka Koniec ery calvadosu. Design i praca w późnej nowoczesności (2019), Sieci wiedzy (2018) i współautorka książki Pustynia kulturalna? (2018). Współredaktorka tomów: Nowe kłopoty z kulturą (2016) oraz Oddolne tworzenie kultury. Perspektywa antropologiczna (2015). Od kilku lat związana z branżą nieruchomości biurowych. Wykorzystuje interdyscyplinarne podejście do wspomagania procesów planowania, projektowania i organizowania przestrzeni organizacji. Jest także adiunktem w Akademii Leona Koźmińskiego i prezesem Polskiego Instytutu Środowiska Pracy.

 

dr hab. Marta Bucholc

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski | Käte Hamburger Kolleg “Recht als Kultur”, Bonn

Pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2015–2020 była profesor socjologii w Käte-Hamburger-Kolleg „Recht als Kultur” na Uniwersytecie w Bonn. Ukończyła socjologię, filozofię i prawo, a stopień doktora habilitowanego (2014) i doktora (2006) socjologii uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się historią socjologii, socjologią historyczną, socjologią prawa i teorią socjologiczną. Przetłumaczyła kilka książek na język polski, w tym The Sociological Imagination Charlesa Wrighta Millsa, Purity and Danger Mary Douglas i Le Temps de Tribus Michela Maffesolego. Była także redaktorką naukową pierwszego pełnego polskiego tłumaczenia Norberta Eliasa O procesie cywilizacji. Jej ostatnie publikacje obejmują: Law and Liberal Pedagogy in a Post-Socialist Society: The Case of Poland, „Journal of Modern European History”, 2020 (online first), https://doi.org/10.1177/1611894420926340; Schengen and the Rosary. Catholic religion and the postcolonial syndrome in Polish national habitus, „Historische Sozialforschung/Historical Social Research” 45 (1) 2020: 153–181; Commemorative Lawmaking: Memory Frames of the Democratic Backsliding in Poland After 2015, „Hague Journal on the Rule Law” 11 (2019): 85–110; Failed Emancipation Through Disciplinary Transgression. Eugen Ehrlich and the Emergence of Empirical Sociology of Law, „Historyka” 49 (2019): 15–39 (wraz z Maciejem Komornikiem).

 

dr Adam Gendźwiłł

Katedra Rozwoju i Polityki Lokalnej, Uniwersytet Warszawski

Doktor socjologii, adiunkt w Katedrze Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach polityki lokalnej (instytucji demokracji lokalnej, współpracy międzygminnej, reform terytorialnych, lokalnych polityk adaptacji do zmian klimatu), systemów wyborczych i partii politycznych. Uczestnik projektów badawczych dotyczących polityki samorządowej i wyborów, m.in. finansowanych ze środków programu Horyzont 2020, Narodowego Centrum Nauki, Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Stypendysta Fulbrighta (Northwestern University, Evanston), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (pobyt na Southern Denmark University, Odense), laureat Nagrody Naukowej Tygodnika Polityka w dziedzinie nauk społecznych. Ekspert Fundacji Batorego, Rady Europy, członek Rady Programowej Szkoły Liderów.

 

dr Łukasz Jurczyszyn

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych | Collegium Civitas

Socjolog, politolog, ekspert ds. radykalizacji i pozamilitarnego bezpieczeństwa w Europie, dyrektor Centrum Interwencji Socjologicznych Collegium Civitas. Krajowy koordynator badania Komisji Europejskiej DARE (Dialogue About Radicalisation and Equality), poświęconego dwóm rodzajom radykalizacji – skrajnie prawicowej i islamistycznej, oraz polityce bezpieczeństwa w UE. Adiunkt w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. Członek Centrum Badania Solidarności i Ruchów Społecznych IS UW. Absolwent Instytutu Nauk Politycznych UW oraz Sciences Po Lille we Francji. Obronił doktorat z wyróżnieniem i z gratulacjami jury w elitarnej École des hautes études en sciences sociales- EHESS/CNRS) w Paryżu. Należy do założonego przez Alaina Touraine’a Centrum Analizy i Interwencji Socjologicznych (CADIS/EHESS) w Paryżu oraz członek Centrum Badań Wschodnich (CERCEC/EHESS) również w Paryżu. Współpracuje i działa w zarządzie sekcji Ruchów i Klas Społecznych Międzynarodowego Stowarzyszenia Socjologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Publikuje w języku, polskim, angielskim i francuskim, ostatnio: “Le mouvement anti-ACTA en Pologne”, in: Mouvements sociaux. Quand le sujet devient acteur, Captain, B. et Pleyers, G., Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Paryż, 2016, s. 171–181; Violences urbaines. Une comparaison: France, Russie, Pologne, PAF, 2015, s. 356; “Respect – Diversity Football Unites” UEFA/FARE Program at EURO 2012 in Poland and Ukraine. Between Pro-diversity Program and Security Policy Towards Far-right Groups”, Journal for Deradicalization, nr 4, Autumn issue, 2015, s. 225-254; “Jak skrajna prawica budzi się w Europie (Wschodniej)”, w: Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989, Instytut Studiów Zaawansowanych, Warszawa, 2015, s. 145-165.

 

dr hab. Michał Łuczewski

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski | Centrum Myśli Jana Pawła II

Doktor socjologii, psycholog. Dyrektor programowy Centrum Myśli Jana Pawła II, adiunkt w Zakładzie Metodologii Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii UW. Zajmuje się socjologią państwa, narodu, pamięci, ruchów społecznych i młodzieży, a także myślą i nauczaniem Karola Wojtyły, tematyką przywództwa i wartości. Stypendysta m.in.: Collegium Invisibile, Fundacji im. W. Fulbrighta na Columbia University i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniony w konkursie pod patronatem Lecha Kaczyńskiego Prezydenta RP (w 2008 r.) na najlepszy doktorat z nauk społecznych, laureat Józef Tischner Fellowship w Institut für die Wissenschaften vom Menschen. Członek zespołu redakcyjnego „44/Czterdzieści i Cztery”. Autor i redaktor książek: Portret młodego pokolenia, IBnGR 2009, Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts, Peter Lang Verlag 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN 2011 oraz Odwieczny naród. Polak i katolik w Żmiącej, UMK 2012, Solidarity Step by Step // Solidarność krok po kroku, CMJPII 2015 i Polityki historyczne. Europejskie miejsca pamięci w późnej nowoczesności (OMP 2016). Współpracował w produkcjach telewizyjnych, dotyczących moralnego wymiaru polskiej transformacji: „System 09” i „Fantazmaty Powstania Warszawskiego”, ostatnio wyprodukował film dokumentalny: „Ojciec, syn i przyjaciel” o solidarności i przebaczeniu w Polsce.

 

dr Agata Łukomska

Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Absolwentka Instytutu Filologii Romańskiej oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Jako stypendystka Fulbrighta studiowała na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Etyki IF UW, należy do grona organizatorów Humane Philosophy Project, współredaguje czasopismo Politics & Poetics. Interesują ją problemy z pogranicza metaetyki, teorii działania i filozofii polityki. W ostatnich latach opublikowała m.in. „Moralne dobro a idea umowy społecznej”, w Etyka i dobro, red. Dorota Probucka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015; „A Bothersome Man? – Bernard Williams’s legacy as an intellectual instigator persists”, Politics & Poetics, 2014/2015 (www.politicsandpoetics.co.uk/); „Samorzutność. Hume o wolności”, Przegląd Filozoficzny 4/2011 (80; „Dlaczego moralność nie może mieć pozamoralnego uzasadnienia”, Etyka 43 (2010); „Moralny horyzont myślenia praktycznego”, Etyka 42 (2009).

 

dr hab. Mikołaj Pawlak

Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Mikołaj Pawlak jest socjologiem. W IPSiR UW pracuje na stanowisku adiunkta oraz kieruje Katedrą Socjologii Norm, Dewiacji i Kontroli Społecznej. Badania Mikołaja Pawlaka koncentrują się na politykach publicznych wobec migracji. Interesuje się również teorią socjologiczną – instytucjonalnymi i sieciowymi koncepcjami koordynacji działania. Mikołaj Pawlak w swojej ostatniej książce Tying Micro and Macro: What Fills up the Sociological Vacuum? (Berlin 2018) poddał krytycznej analizie pojęcie “próżni socjologicznej”. Aktualnie pracuje nad książką dotyczącą kryzysu uchodźczego oraz prowadzi badania nad mechanizmami dostępu migrantów do rynku pracy w Polsce. Mikołaj Pawlak uzyskał doktorat w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a następnie habilitację na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW. Obecnie pełni funkcję wiceprzewodniczącego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. 

 

dr Robert Pawlik

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Historyk filozofii i kulturoznawca. Absolwent Instytutu Filozofii i Socjologii UW. Pracuje jako adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Zajmuje się dwudziestowiecznymi sporami na temat teologii politycznej oraz sekularyzacji, a także ikonografią polityczną. Przygotowuje pracę na temat Ernst H. Kantorowicza. Od 2015 roku członek zespołu redakcyjny półrocznika „Stan Rzeczy”. Redaktor prowadzący numerów poświęconych symbolowi (6 (2015)) oraz pomnikom (1 (2021)).

 

dr Michał Rogalski

Wydział Filozofii, Uniwersytet Warszawski

Historyk filozofii i myśli religijnej, doktorant w Zakładzie Historii Filozofii Polskiej IF UW i w Akademii „Artes Liberales”. Przygotowuje pracę doktorską poświęconą recepcji modernizmu katolickiego w Polsce. Jego zainteresowania badawcze to historia myśli religijnej w Polsce w wiekach XIX i XX. Bada dokonującą się od połowy XIX wieku przemianę paradygmatu myślenia chrześcijańskiego pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego i związane z tym spory, a także filozoficzne i teologiczne uwarunkowania polskiej pobożności katolickiej (kult Miłosierdzia Bożego). Ważniejsze publikacje to: (1) Marian Zdziechowski a Katolická moderna. Na tropie związków polskiego i czeskiego modernizmu katolickiego, „Studia z Historii Filozofii”, nr 1/2014: 95-109; (2) „W samą głąb duszy”. O pamiętniku Mariana Zdziechowskiego, „Kronos”, nr 3/2013: 248-254 ; (3) Od rozumnej gorliwości kapłańskiej do antymodernizmu. Domniemana ewolucja światopoglądowa księdza Ignacego Charszewskiego w okresie kontrowersji modernistycznej, [w:] Młodokonserwatyzm warszawski w kulturze polskiej 1876-1939, red. M. Gloger, W. Ratajczak, Bydgoszcz 2015: 115-129; (4) Godne, bo płodne. Seks małżeński w doktrynie Kościoła katolickiego, „ZNAK”, nr 10/2011: 50-55; (5) Panoramiczny Happening Morski. Próba rekonstrukcji, [w:] Panoramiczny Happening Morski i Tadeusz Kantor w latach 1964 – 1968, red. J. Chrobak, M. Rogalski, M. Wilk, Kraków 2008: 15-36. Studiuje także reżyserię teatralną w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

 

dr Agata Stasik

Akademia Leona Koźmińskiego

Doktor socjologii, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego. Zajmuje się społecznymi studiami nad nauką i technologią, zarządzaniem innowacjami i studiami nad zrównoważoną transformacja w kontekście społecznych aspektów energetyki. Autorka nagrodzonej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej książki Współwytwarzanie wiedzy o technologii. Gaz łupkowy jako wyzwanie dla zbiorowości (2019). Publikowała między innymi w „Energy Research and Social Science”, „Journal of Risk Research” i „Studiach Socjologicznych”.

 

dr hab. Joanna Wawrzyniak

Wydział Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Międzyzakładową Pracownią Pamięci Społecznej. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (historia i socjologia) oraz Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie (nauki polityczne). Główne zainteresowania naukowe: pamięć społeczna, biografia i oral history, socjologia historyczna, historia społeczna i intelektualna, socjologia i antropologia gospodarki. Laureatka stypendium dla młodych naukowców Tygodnika „Polityka”; visiting fellow w New School for Social Research (New York), Freiburg Institute for Advanced Studies, Imre Kertész Kolleg (Jena) oraz Instytucie Herdera w Marburgu. Od 2011 roku współprowadzi międzynarodowy program Genealogies of Memory in Central and Eastern Europe przy Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność (wraz z Małgorzatą Pakier, POLIN). Blisko współpracuje z Domem Spotkań z Historią w Warszawie. Kierowniczka kilku grantów finansowanych przez NCN i NPRH; obecnie: Transnarodowe i interdyscyplinarne źródła polskiej humanistyki: korespondencja i publicystyka Stefana Czarnowskiego oraz Od socjalistycznej fabryki do międzynarodowej korporacji. Archiwalna kolekcja narracyjnych wywiadów biograficznych. Autorka, współautorka, redaktorka wielu publikacji w języku polskim, angielskim i niemieckim. Ostatnio wydała m.in.: M. Pakier and J. Wawrzyniak, red. (2016). Memory and Change in Europe. Foreword by J. K. Olick. Berghahn Books; Z. Bogumił, J. Wawrzyniak, T. Buchen, C. Ganzer (2015). The Enemy on Display. Berghahn Books. K. Kończal and J. Wawrzyniak, red. (2015). S. Czarnowski, Listy do Henri Huberta i Marcela Maussa (1905-1937). Oficyna Naukowa, oraz J. Wawrzyniak (2015). Veterans, Victims, and Memory: The Politics of the Second World War in Communist Poland. Tłum. S. Lewis. Peter Lang. Pracuje obecnie nad książką poświęconą intelektualnej historii polskich studiów nad pamięcią w perspektywie porównawczej oraz nad biograficznymi konsekwencjami transformacji przemysłu.

 

Redakcja w latach 2011–2016

Łukasz Bertram, Marta Bucholc, Nikodem Bończa-Tomaszewski, Stanisław Burdziej, Anna Kiersztyn, Piotr Koryś, Michał Kotnarowski, Marta Kurkowska-Budzan, Michał Łuczewski (Redaktor Naczelny), Paweł Marczewski (Z-ca Redaktora Naczelnego), Arkadiusz Peisert, Tomasz Rakowski, Paweł Rojek, Przemysław Sadura, Radosław Sojak, Joanna Wawrzyniak, Renata Włoch