Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Nr 2(13) (2017): Socjologia w realnym socjalizmie

The Autonomisation of the Cultural Field in Late Socialist Albania and the Emergence of Early Sociological Research

 • Sokol Lleshi
 • Teuta Starova
DOI
https://doi.org/10.51196/srz.13.6
Opublikowane
1. 11. 2017

Abstrakt

This paper addresses the following research question: what shaped the emergence of sociological research during the period of late socialism in Albania? The second aim of the paper is to reveal the causal mechanism by which a liberalised cultural policy brought about a shift. The traditional role of the socialist intelligentsia lessened in importance while the role of social scientists emerged. In the very final years of the state socialist regime, in 1989 to 1990, these latter were pitted against Party cadres and representatives in defending a limited yet free academic practice. In order to explain the intricate, early process of the emergence of sociology under state socialism in Albania, this paper utilises a layered theoretical framework that tries to capture the interaction between stages of regime development, the coexistence of various competing modes of legitimation, and the transformation of the heteronomous sector of cultural production into an emergent field of cultural production.

Bibliografia

 1. Alia R. 1969. “Të Ngrejmë në një Shkallë më të Lartë Punën Ideologjike të Partisë,” [in:] Disa Probleme të Studimeve Shoqërore, Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 8 Nëntori, pp. 3–21.
 2. Alia R. 1986. “Të Ngremë më Lart Punën Ideologjike të Partisë dhe Frymën e Militantizmit Revolucionar,” Studime Politike-Shoqërore, vol. 11, pp. 7–29.
 3. Alia R. 1990. Democratization of the Socio-Economic Life Strengthens the Thinking and Actions of the People, 8 Nëntori.
 4. Avdia B. 1969. “Rreth Përdorimit të Disa Metodave në Studimet Shoqërore,” [in:] Disa Probleme të Studimeve Shoqërore, Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 8 Nëntori, pp. 172–185.
 5. Beliaev E., Burtorin P. 1982. “The Institutionalization of Soviet Sociology: Its Social and Political Context,” Social Forces, vol. 61, pp. 418–435.
 6. Beqja H. 1982. “The Progress of Culture and the General Progress of the Nation,” Albania Today, vol. 62, pp. 34–39.
 7. Beqja H. 1989. Rrjedhave të Sociolog jisë së Edukatës e të Kulturës, 8 Nëntori.
 8. Bosomitu Ş. 2017. “Sociology in Communist Romania: An Institutional and Biographical Overview,” Studia UBB Sociologica, vol. 62, pp. 65–84.
 9. Biberaj E. 1998. Albania in Transition: The Rocky Road to Democracy, Westview Press.
 10. Bourdieu P. 1992. Rules of Art: Genesis and Structure of the Literary Field, Stanford University Press.
 11. Çami F. 1972. “The Working Class and its World Historic Mission,” Albania Today, vol. 3, pp. 2–17.
 12. Çami F. 1986. “Të Mbajmë Lart Frymën Militante, të Zhvillojmë Mendimin Krijues,” Studime Politiko-Shoqërore, vol. 11, pp. 30–37.
 13. Dervishi Z. 1988. “Specializimi dhe Kualifikimi Pasuniversitar Rrisin Aftësinw e Kuadrove për Zgjidhjen e Problemeve,” Rruga e Partisë, vol. 35, pp. 48–54.
 14. Hoxha N. 1969. “Studimet Shoqërore – Mjet i Rëndësishëm për Ngritjen në një Shkallë më të Lartë Shkencore të Punës Drejtuese të Organizatave të Partisë dhe për Edukimin Revolucionar të Punonjësve,” [in:] Disa Probleme të Studimeve Shoqërore, Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 8 Nëntori, pp. 22–49.
 15. Jowitt K. 1992. The New World Disorder: The Leninist Extinction, University of California Press.
 16. Konrád G., Szelényi I. 1979. The Intellectuals on the Road to Class Power, Harvester Press.
 17. Kostallari A. 1969. “Mbi Shtrirjen e Shtresëzimin e së Drejtës Kanunore në Shqipëri dhe mbi disa Çështje që Lidhen me Studimin e saj e me Orga/nizimin e Luftës kundër Mbeturinave të së Vjetrës,” [in:] Disa Probleme të Studimeve Shoqërore, Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 8 Nëntori, pp. 120–131.
 18. Lalaj A. 2015. Pranvera e Rrrejshme e Pesëdhjetëg jashtës: Vështrim Studimor mbi Konferencën e Tiranës dhe Dokumente për Protagonistët e saj, Infbotues.
 19. Lane D. 1970. “Ideology and Sociology in the U.S.S.R,” The British Journal of Sociolog y, vol. 21(1), pp. 43–51.
 20. Larrabee S.F. 1978. “Wither Albania?,” World Today, vol. 34, pp. 61–69.
 21. Mara H. 1969. “Mbi disa Cështje të Zhvillimit të Forcave Prodhuese dhe të Përsosjes së Marrdhënieve në Prodhim në Proçesin e Ndërtimit të Plotë të Socializmit,” [in:] Disa Probleme të Studimeve Shoqërore, Instituti i Studimeve Marksiste Leniniste, 8 Nëntori, pp. 102–109.
 22. Omari L. 1972. “The Dictatorship of the Proletariat and the Fight against Bureaucracy,” Albania Today, vol. 12, pp. 18–22.
 23. Rigby T.H. 1982. “Political Legitimacy, Weber and Communist Monoorganizational Systems,” [in:] Political Legitimation in Communist States, eds. T.H. Rigby, F. Ferenc, Palgrave Macmillan, pp. 1–27.
 24. Rouček S.J. 1958. “The Sovietization of Albanian Education,” The Slavic and East European Journal, vol. 2, pp. 55–60.
 25. Shalin D.N. 1978. “The Development of Soviet Sociology, 1956–1976,” Annual Review of Sociolog y, vol. 4, pp. 171–191.
 26. Starova T., Fuga A. 2001. “Social Sciences in Albania,” [in:] Social Sciences in Southeastern Europe, eds. N. Genov, U. Becker, International Social Science Council, pp. 13–34.
 27. Sulstarova E. 2007. Arratisja nga Lindja: Orientalizmi Shqiptar nga Naimi te Kadareja, Botimet Dudaj.
 28. Szacki J. 1998. “Polish Sociology 1940–1989: In Service of Society or in Service of the Regime?,” Polish Sociological Review, vol. 122, pp. 115–131.
 29. Szelényi I. 1982. “The Intelligentsia in the Class Structure of the State- Socialist Societies,” American Journal of Sociolog y, vol. 88, pp. S287–S326.
 30. Szelényi I., Martin B. 1988. “The Three Waves of New Class Theories,” Theory and Society, vol. 17, pp. 645–667.
 31. Tarifa F. 1986. “Metoda e Anketimit në Studimin e Dukurive Shoqërore,” Kultura Popullore, vol. 13, pp. 91–106.
 32. Tarifa F. 1990. Në Kërkim të Faktit Sociolog jik, 8 Nëntori.
 33. Tarifa F. 1996. “Neither Bourgeois nor Communist Science: Sociology in Communist and Post-Communist Albania,” Communist and Post-Communist Studies, vol. 29, pp. 103–113.
 34. Tarifa F. 2014. Imag jinata Sociolog jike dhe Bota jonë Sociale, Onufri.
 35. Tarifa F., Bajraba, K. 1988. “Vështrim Sociologjik mbi Kohën e Lirë të Punonjësve,” Studime Politike Shoqërore, vol. 11, pp. 116–138.
 36. Tarifa F., Çela E. 1989. “Mënyra e Jetesës. Fushë e Gjerë Veprimtarie për Afirmimin e të Resë,” Rruga e Partisë, vol. 36, pp. 59–65.
 37. Tarifa F., Sokoli L. 2006. Mendimi Sociolog jik Shqiptar, Rinia.
 38. Verdery K. 1991. National Ideolog y under Socialism: Identity and Cultural Politics in Ceausescu’s Romania, University of California Press.
 39. Voříšek M. 2008. “Antagonist, Type, or Deviation? A Comparative View on Sociology in Post-War Soviet Europe,” Revue d’Histoire des Sciences Humaines, vol. 18, pp. 85–113.
 40. Waters M. 1989. “Collegiality, Bureaucratization, and Professionalization: A Weberian Analysis,” American Journal of Sociolog y, vol. 95, pp. 945–972.
 41. Weinstein J., Shatro B., Mile K. 2011. Sociolog jia Shqiptare dhe Profili i Studuesit Fatos Tarifa : Festschrift, Ombra GVG.
 42. Wright O.E. 1974. “To Control or to Smash Bureaucracy: Weber and Lenin on Politics, the State and Bureaucracy”, Berkeley Journal of Sociolog y, vol. 19, pp. 69–108.
 43. Xholi Z. 1984. “Popular Socialist Republic of Albania – A State of the Dictatorship of the Proletariat,” Albania Today, vol. 75, pp. 14–18.
 44. Ypi L. 2007. “The Albanian Renaissance in Political Thought: Between the Enlightenment and Romanticism,” East European Politics and Societies, vol. 21, pp. 661–680.
 45. National State Archives of Albania, Academy of Sciences fonds, file 19/1979: “Tematika për fushat e shkallës së pare të kualifikimit shkencor pasuniversitar në shkencat shoqërore” [Topics for the First Level of Postgraduate Scientific Qualifications in Social Sciences].
 46. National State Archives of Albania, Academy of Sciences fonds, file 14/1982: “Programi i punës për zbërthimin e vendimeve të kongresit të VIII të PPSH” [Working Programme on the Analysis of the PLA’s 8th Congress Resolutions].
 47. National State Archives of Albania, Council of Ministers fonds, file 47/1979: “Relacion për forcimin e partishmërisë proletare dhe të karakterit kombëtar të studimeve në institucionet e shkencave shoqërore dhe në shkollat e larta” [Report on Strengthening the Proletarian Partinost and the National Character of Studies in Institutions of Social Sciences and of Higher Education].
 48. National State Archives of Albania, Council of Ministers fonds, file 47/1979: “Projektvendim për forcimin e mëtejshëm të partishmërisë proletare dhe të karakterit kombëtar të studimeve në shkencat tona shoqërore” [Draft Law to Further Strengthening the Partinost and the National Character of Our Social Studies].
 49. National State Archives of Albania, Council of Ministers fonds, file 47/1979: “Procesverbal i mbledhjes së kryesisë së këshillit të ministrave mbi shqyrtimin e relacioneve” [Council of Ministers Meeting Record on Examining Reports].
 50. National State Archives of Albania, Council of Ministers fonds, file 47/1979: “Procesverbal i mbledhjes së kryesisë së këshillit të ministrave mbi shqyrtimin e relacioneve” [Council of Ministers Meeting Record on Examining Reports].

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne