Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Recenzje

Nr 2(21) (2021): Socjologia historyczna

Historia ludowa a historia lokalna Polski

DOI
https://doi.org/10.51196/srz.21.13
Przesłane
8 stycznia 2022
Opublikowane
01-11-2021

Bibliografia

 1. Braudel P. 2020. Nim Braudel stał się Braudelem. Narodziny książki, [w:] F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II. T. 1, tłum. G. Majcher, S. Meller, T. Mrówczyński, M. Ochab, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 7–16.
 2. Bujak F. 1901. Maszkienice, wieś powiatu brzeskiego. Stosunki gospodarcze i społeczne, Akademia Umiejętności.
 3. Burszta J. 1981. Kultura chłopska – ludowa a kultura narodowa, [w:] Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej. T. 2, red. M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo PAN, s. 391–415.
 4. Burszta J. 1985. Chłopskie źródła kultury, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza.
 5. Engelmann B. 1976. My poddani. Antypodręcznik historii Niemiec, tłum. B. Jodkowska, Wydawnictwo Poznańskie.
 6. Follprecht K. 2021. Jesteśmy z Krakowa? Jak to sprawdzić, cz yli źródła do badań genealogicznych z zasobu Archiwum Narodowego w Krakowie, [w:] Wokół badań nad genealogią. Skąd przyszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, red. P. Jędrzejewski, J. Pieczara, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 15–21.
 7. Franaszek P. 2016. Dieta chłopów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. 76, s. 289–313.
 8. Laberschek J., Tunia K., Wyżga M. 2014. Pod Krakowem. Monografia historyczna gminy Michałowice. T. 1, Do schyłku XVIII wieku, red. M. Wyżga, Wydawnictwo „Czuwajmy”.
 9. Leszczyński A. 2020. Ludowa historia Polski. Historia wyzysku i oporu. Mitologia panowania, Wydawnictwo W.A.B.
 10. Lucassen J., Lucassen L. 2017. Theorizing Cross-Cultural Migrations: The Case of Eurasia since 1500, „Social Science History”, vol. 41, no. 3, s. 445–475.
 11. Łaska D. 2015. Reymontowskie Lipce, Urząd Gminy Lipce Reymontowskie.
 12. Olędzki J. 2016. Murzynowo. Znaki istnienia i tożsamości kulturalnej mieszkańców wioski nadwiślańskiej XVIII–XX w., Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 13. Pobłocki K. 2021. Chamstwo, Wydawnictwo Czarne.
 14. Pokropek M. 1978. Atlas sztuki ludowej i folkloru w Polsce, Arkady
 15. Półćwiartek J. 1993a. Wstęp, [w:] Z dziejów wsi Markowa. Praca zbiorowa, red. J. Półćwiartek, Towarzystwo Przyjaciół Markowej, s. 9–10.
 16. Półćwiartek J. 1993b. Wieś Markowa w okresie systemu pańszczyźnianego, [w:] Z dziejów wsi Markowa. Praca zbiorowa, red. J. Półćwiartek, Towarzystwo Przyjaciół Markowej, s. 13–54.
 17. Rauszer M. 2020. Bękarty pańszczyzny. Historia buntów chłopskich, Wydawnictwo RM.
 18. Rauszer M. 2021. Siła podporządkowanych, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 19. Wiśniewski J. 2000. Dekanat opoczyński, Wydawnictwo Jedność.
 20. Wyżga M. 2008. Sercu najbliższa. Inwentaryzacja zasobów kulturowo-przyrodniczych Małej Korony Północnego Krakowa, Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
 21. Wyżga M. 2009. W tej pięknej ziemi. Gmina Zielonki od średniowiecza do czasów współczesnych, Urząd Gminy Zielonki.
 22. Wyżga M. 2011. Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Księgarnia Akademicka.
 23. Wyżga M. 2016a. Dolina Prądnika od XVI wieku do czasów współczesnych, [w:] Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Dziedzictwo kulturowe, red. J. Partyka, Ojcowski Park Narodowy, s. 107–154.
 24. Wyżga M. 2016b. Plechów i jego mieszkańcy w latach 1576–1795, [w:] Plechów. Historia majątku ziemskiego. Praca zbiorowa, red. W. Bukowski, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, s. 101–179.
 25. Wyżga M. 2018. Historiografia regionalna i lokalna w Polsce, „Małopolska. Regiony, Regionalizmy, Małe Ojczyzny”, t. 20, s. 69–87.
 26. Wyżga M. 2019. Homo movens. Mobilność chłopów w mikroregionie krakowskim w XVI–XVIII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 27. Wyżga M. 2020. Miasta i migracje w Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Zarys problematyki, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym”, nr 52(1), s. 59–87.
 28. Wyżga M. 2021. Genealogie, migracje a długie trwanie, [w:] Wokół badań nad genealogią. Skąd prz yszliśmy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy?, red. P. Jędrzejewski, J. Pieczara, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, s. 167–178.
 29. Zamorski K. 2021. Between Culture and Nature: Some Considerations on the Life History Perspective, „Historyka. Studies in Historical Methods”, vol. 51, s. 369–387.

Downloads

Download data is not yet available.