Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Polityka wydawnicza

„Stan Rzeczy” publikuje wyłącznie artykuły, które nie były wcześniej ogłoszone drukiem (wymóg nie dotyczy tłumaczeń oraz materiałów wizualnych). Przyjmujemy również recenzje książek zarówno polskich, jak i zagranicznych, opublikowanych w ciągu ostatnich 2 lat.

Zasady etyki

Zgodnie ze standardami określonymi dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz w trosce o rzetelność naukową i przeciwdziałanie zjawiskom ghostwritingguest authorship prosimy o dołączenie oświadczenia, że praca jest wyłącznym i oryginalnym dorobkiem autora. Udział innych osób, które przyczyniły się do powstania tekstu musi być ujawniony i odnotowany. Autor zobowiązany jest do ujawnienia nazwisk i afiliacji współautorów tekstu oraz charakteru ich wkładu w przygotowanie publikacji. Jeśli artykuł jest rezultatem współpracy w ramach projektu badawczego, Autor zobowiązany jest podać informacje na temat źródeł finansowania projektu, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów. W żadnym wypadku Redakcja „Stanu Rzeczy” nie dopuszcza do publikacji tekstów, które nie spełniają standardów etycznych przyjętych w środowisku akademickim. Wszelkie wykryte przypadki nierzetelności i nieuczciwości będą demaskowane. Redakcja zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić o zaistniałej sytuacji zarówno Autora artykułu, jak i instytucję, przy której jest on afiliowany.

W razie ujawnienia znaczących błędów w artykule już po jego wydrukowaniu, Redakcja zwróci się do Autora o dostarczenie sprostowania w celu opublikowania na łamach „Stanu Rzeczy”. Jest to wyraz dbałości Redakcji o wiarygodność czasopisma.

Artykuły podlegają ocenie w trybie double-blind review, czyli obustronnie anonimowej recenzji. Aby zachować jej maksymalny obiektywizm, Redakcja współpracuje wyłącznie z recenzentami zewnętrznymi. Gdyby mimo to zachodził konflikt interesów z Autorem ocenianego tekstu, recenzent zobowiązany jest do powiadomienia Redakcji o tego rodzaju fakcie. Recenzenci są także zobligowani do zwrócenia uwagi Redakcji i Autorowi na istotne prace, które zostały pominięte w artykule, a mogą mieć wpływ na jego treść.

Teksty oceniane przez recenzentów winny być traktowane przez nich poufnie – ich treść może być wykorzystywana i cytowana jedynie za zgodą Autora. Ze swojej strony Redakcja zapewnia całkowitą anonimowość recenzentów podczas procesu oceny. Pod koniec każdego roku, w celu ukazania rangi i różnorodności naukowców oraz instytucji zaangażowanych w pracę czasopisma, publikowane jest zestawienie wszystkich recenzentów współpracujących przy tworzeniu dwóch poprzednich numerów.

Prawa autorskie

Autorzy udzielają Wydawcy czasopisma bezpłatnie niewyłącznej licencji nieograniczonej pod względem czasowym i terytorialnym do korzystania z artykułu.